American Idol - Season 11

Hollie Cavanagh
Hollie Cavanagh

American Idol - Season 10

Jacob Lusk
Jacob Lusk

American Idol - Season 8

Jackie Tohn
Jackie Tohn

American Idol - Season 7

Carly Smithson
Carly Smithson

American Idol - Season 6

Gina Glocksen
Gina Glocksen

American Idol - Season 4

Amanda Avila
Amanda Avila
Mikalah Gordon
Mikalah Gordon
Celena Rae Morris
Celena Rae Morris
Vonzell Solomon
Vonzell Solomon
Travis Tucker
Travis Tucker

American Idol - Season 2

Kimberly Caldwell
Kimberly Caldwell
Kimberley Locke
Kimberley Locke

American Idol - Season 1

Nikki McKibbin
Nikki McKibbin
Ryan Starr
Ryan Starr